fredag 16 januari 2015

2015 - året då den extrema fattigdomen ska ha halverats

Kommer ni ihåg millenniemålen? Det är åtta globala mål för en bättre värld som FN beslutade om år 2000. I år är året då de ska vara uppfyllda, så frågan är hur det går?

Här är målen i korta drag:
1. Att utrota den extrema fattigdomen och hungern i världen.
2. Att se till att alla barn får gå i skolan.
3. Att öka jämställdheten mellan kvinnor och män och att stärka kvinnors ställning.
4. Att minska barnadödligheten i världen.
5. Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet.
6. Att stoppa spridningen av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar.
7. Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling.
8. Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling.

Målen kan verka lite diffusa men till punkterna finns mätbara delmål där basnivån för statistiken utgår ifrån år 1990. T.ex. är delmålet för första punkten att andelen extremt fattiga och hungrande ska ha halverats 2015 jämfört med nivån 1990.

Kommer målen då att ha uppnåtts under detta år? Svaret är utan större tvekan nej. Mycket arbete återstår ännu på alla åtta punkterna, men det finns ändå skäl att vara hoppfull. Utvecklingen går i många delar av världen åt rätt håll. När det gäller den halverade fattigdomen uppfylldes faktiskt målet redan 2010. Dock inte främst genom FN:s insatser, utan tack vare den ekonomiska tillväxten i Asien. Majoriteten av de ca 1,2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom finns i Afrika söder om Sahara. Även där går utvecklingen framåt, men inte alls i samma takt.

Nu pågår ett arbete med att uppdatera millenniemålen för de kommande femton åren. Huvuddragen kommer troligtvis att vara att helt utrota den extrema fattigdomen, samt ett tydligt fokus på hållbar utveckling. I slutet av året kommer också FN:s klimatkonferens äga rum i Paris. Då är tanken att ett nytt bindande klimatavtal ska undertecknas av världens stater.

2015 blir ett spännande år. Ett år då världens ledare på ett tydligt sätt behöver understryka och förmedla vårt gemensamma ansvar för framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar